СЕСИЯ 2022 НА КУЛТУРНИЯ ФОНД НА МУЗИКАУТОР Е ОТВОРЕНА ЗА ВАШИТЕ МУЗИКАЛНИ ПРОЕКТИ

01.05.2022 г.

С решение на Управителния съвет Музикаутор отпуска 200 000 лв. за финансиране на индивидуални проекти на млади и утвърдени автори.

С цел разширяване на обхвата на Културния фонд и насърчаване стремежа към създаване на ново качествено музикално съдържание, в Сесия 2022 ще бъдат подкрепяни проекти, включващи само по едно произведение, като съответно се променят и грантовете на предоставяната от фонда финансова подкрепа.

ЗА КАКВО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

► Проект за финансиране на готово, но неразгласено произведение*

► Проект за създаване на ново произведение

 

Грантове за утвърдени автори:

  • - произведение с продължителност от 2 до 14:59 мин. вкл. – 2000 лв.
  • - произведение с продължителност от 15 до 29:59 мин. вкл. – 3000 лв.
  • - произведение с продължителност от над 30 мин. – 4000 лв.

 

Грантове за млади автори:

  • - произведение с продължителност от 2 до 14:59 мин. вкл. – 2000 лв.
  • - произведение с продължителност над 15 мин. – 3000 лв.
  •  

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

► Платен членски внос в Музикаутор

► Спазили сте всички условия по договора, ако вече сте получавали финансиране от фонда

► Не са налице основания за прекратяване на членството Ви в Музикаутор по чл. 9, ал. 1 от Устава

► Не са налице основания за изключването Ви от Музикаутор в съответствие с чл. 9, ал. 3 от Устава

► Не нарушавате имуществените и неимуществените права на други автори в рамките на проекта, с който участвате

► Член сте на Музикаутор от минимум две години (този критерий не се отнася за млади автори**)

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

► Заявление за получаване на финансова подкрепа по образец

- за автори фолклор

- за автори класика

- за автори популярна музика

- за млади автори

- за музикални издатели

► Приложение № 1 - Декларация по образец от останалите автори, участващи в проекта (в случай че има такива)

► Приложение № 2 - Декларация за регистрация на музикалното произведение*, включено в проекта

Приложение № 3 - Доказателства за реализацията на предишни Ваши проекти, подкрепени от Културния фонд на Музикаутор и начините, по които е упомената финансовата подкрепа на Музикаутор (за кандидати получавали финансиране в сесии на Културния фонд през последните 4 години, в случай че са налице такива)

 

НАЧИНИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО
 

► При проекти за финансиране на готово, но неразгласено произведение, то се прилага в някой от форматите:

- партитура в PDF (за категориите „Класическа музика“ и „Музика на фолклорна основа“)

- звукозапис и/или видеозапис на произведението на широкоразпространен формат в линк за споделяне придружаващ имейла с кандидатурата (за проекти в категория „Популярна музика“)

► При проекти за създаване на произведение в квоти музика на фолклорна основа и класическа музика, се прилага поне едно вече реализирано произведение (за референция) или разработка на произведението включено в проекта
► При проекти за създаване на произведение в квота популярна музика, се прилага  разработка на произведението включено в проекта (демо)

Формати за представяне на произведението:

- партитура в PDF или клавир в PDF (за категориите „Класическа музика“ и „Музика на фолклорна основа“)

- звукозапис, демозапис и/или видеозапис на произведението на широкоразпространен формат в линк за споделяне, придружаващ имейла с кандидатурата (за проекти в категория „Популярна музика“)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ В СЕСИЯ 2022

► Бенефициенти по фонда през 2021 година могат да кандидатстват отново тази година

► Кандидатите за финансиране могат да участват само в още един проект на друг кандидат в текущата сесия

► Всеки автор, който не кандидатства за финансиране със свой проект, може да участва в до два проекта на други кандидати за финансиране

►Двама или повече автори не могат да участват заедно в повече от един проект в рамките на сесия 2022

►Кандидати в категория „Млади автори“ получават еднократно възможността да получат финансиране в тази категория

КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е 30 юни 2022 г. Заявления, получени след него, няма да бъдат разглеждани.

 

Документите се подават по електронен път на имейл kulturen_fond@musicautor.org.

 

За повече информация:

Телефон: 0700 10 350, 02 980 1035

Лице за контакт: Ангелина Георгиева-Янкова

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

1. Заявленията подлежат на формална проверка от администрацията в рамките на минимум 7 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявленията.

2. В срок от най-малко 14 дни след приключване на проверката от администрацията проектите ще бъдат оценени от Комисия, съгласно Методика за избор на проекти по фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”, избрана на 28 март 2022 г. от Общото събрание на Музикаутор, в състав:

Комисия "Класика и фолклор"
Димитър Николов
Илиян Юручки
Красимир Кондов
Красимир Тасков
Стефан Илиев

Комисия "Популярна музика"
Валери Славчев
Димитър Василев – Нуфри
Никола Груев – Kottarashky
Огнян Георгиев
Орфей Дика Мюзик Пъблишинг" EООД

ВАЖНО

Оценките на кандидати, които считано от 01.05.2020 г. са отстъпвали правата си с договор или декларация или са се отказвали от получаването на възнаграждения с договор или декларация при изброените по-долу начини на използване, се намаляват, както следва:

► Излъчване/предаване в радио или телевизионна програма – 40%

► Публично изпълнение на публични места – 20%

► Публично изпълнение по време на концерти – 40%

 

Включват се случаи на:

► директно отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или независими дружества за управление на права (НУП)

► отстъпване на права или отказ от получаване на възнаграждения на ползватели или на НУП чрез трети лица – издатели, продуценти и др.

 

Оценката се намалява със съответния процент за всеки отделен начин на използване и за всеки отделен ползвател/НУП в рамките на даден вид ползване.

Оценката на кандидат, който вече е получил финансиране в предходна сесия, но не е изпълнил задължението за популяризиране на произведението/ята, за което/които е получил финансиране съгласно чл. 45, ал. 3 от Правилника, се намалява еднократно с 10 %

 

*„ново произведение” е произведение, което не е разгласено до момента на подаване на заявлението за получаване на финансиране. Не се счита за разгласено произведение, което не е доведено до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който е било осъществено това.

**„млад автор” е автор до 30-годишна възраст включително, член на Музикаутор.

 

Моля, преди кандидатстване, запознайте се подробно с Правилника за дейността и  Методиката за избор на проекти на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”.

 

Очакваме Вашите проекти до 30 юни 2022 г.!

Екипът на Музикаутор