Членство в Музикаутор

Членството в Музикаутор е доброволно, а лицата, които биха искали да членуват, следва да отговарят на условията в Устава на организацията.

Със сключването на договор за членство авторите и музикалните издатели прехвърлят на Музикаутор правото да договаря от тяхно име използването на произведенията им по един или повече начини и да събира дължимите за това възнаграждения. 

Правата, които поражда членството в Музикаутор, са:
- активни – членовете имат възможност да участват в Общото събрание на организацията, като избират ръководните органи на Музикаутор, приемат Устава и Правилата за разпределение и определят политиката на Музикаутор;
- пасивни – членовете имат възможност да бъдат избирани в ръководните органи на Музикаутор и да участват в управлението на организацията.

Вижте предимствата от членството в Музикаутор

КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА МУЗИКАУТОР?

1) Попълнете и подпишете собственоръчно документите за членство
2) Изпратете ги по пощата или ги подайте лично в офиса на Музикаутор
3) Заплатете членски внос по сметка BG61UNCR76301000002406 или лично в офиса на Музикаутор:
- за автори – встъпителен членски внос в размер на 15 лв. (годишният членски внос е 12 лв.)
- за музикални издатели – встъпителен членски внос в размер на 300 лв. (годишният членски внос е 100 лв.)

ДОКУМЕНТИ

Автори


1. Заявление за членство до Управителния съвет на Музикаутор

2. Декларация за поне едно създадено произведение, използвано по един от начините, описани в чл. 3, ал. 1 от Устава, както и за обстоятелството, че не са отстъпили с договор на друго физическо или юридическо лице изключителните права върху всички свои произведения

3. Договор за прехвърляне на права – подписват се и се прилагат два екземпляра

4. Декларация за личните данни

 

Музикални издатели и субиздатели


1.  Заявление за членство на издатели и субиздатели

2. Договор за прехвърляне на права издатели и субиздатели – подписват се и се прилагат два екземпляра

3. Декларация за личните данни за издатели и субиздатели

4. Споразумение за споделяне на лични данни за издатели и субиздатели

 

Наследници

1. Заявление за членство на наследници

2. Договор за прехвърляне на права наследници

3. Декларация права наследник

4. Декларация за личните данни за наследници

 

Предимства от членството