Въпроси и отговори - автори и издатели

1

В кои случаи мога да стана член на Музикаутор?

Можете да станете член на Музикаутор ако:
1) сте автор на музикални произведения, на литературни произведения, свързани с музика, които се използват по някой от следните начини:
► публично изпълнение;
► възпроизвеждане и разпространение;
► излъчване по безжичен път;
► предаване или препредаване по електронна съобщителна мрежа;
► предлагане по безжичен път или по кабел, на достъп на неограничен брой лица до произведенията или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
► внос и износ на екземпляри от произведенията в търговско количество.
2) сте наследник на автор, чиито произведения се ползват по някой от начините, посочени по-горе;
3) сте музикален издател, на който авторът или негов наследник е отстъпил с договор, освен правото за издаване, и правото да разрешават използването на произведенията му;
4) сте регистрирали поне едно свое произведение в сдружението или то е използвано по някой от начините, изброени по-горе;
5) не сте отстъпил с договор на друго физическо или юридическо лице изключителните права за използването на всички свои произведения.

2

Мога ли да управлявам правата си индивидуално, а не колективно?

Всеки автор има право по закон да управлява правата си сам, като се договаря индивидуално с ползвателите на произведенията си. Важно е да се има предвид, че по този начин авторът сам трябва да договаря възнаграждението си със хиляди ползватели – в България и чужбина, и сам да наблюдава къде и по какъв начин се използват произведенията му, което е трудно осъществимо практически. Чрез обединяване на правоносителите и техния репертоар в една ОКУП се осъществява лесно и ефективно управление на авторските права на разумна цена.

3

Какви са предимствата от членство в Музикаутор?

1) Като член можете да участвате в управлението на дружеството – да избирате Управителен съвет (УС) и Контролно-финансова комисия (КФК), да бъдете избран в УС и КФК, да бъдете избран в Комисията по избора на проекти в Културния фонд, да участвате в Общото събрание, което се провежда ежегодно и е върховен орган на Музикаутор.

2) Предствителство на репертоара в чужбина
Единствено членовете на Музикаутор получават авторски възнаграждения от използването на техния репертоар в чужбина. За целта имената на правоносителите, членове на Музикаутор и репертоарът им се изпращат към международните бази данни, което позволява тяхното идентифициране от сродните авторски дружества, с които Музикаутор има договори за взаимно представителство.

3) Радио/ТВ мониторинг на излъчването на Вашите произведения
Музикаутор предоставя на своите членове услуга за мониторинг на музикално съдържание в радио и телевизионни канали, излъчващи на територията на България.
Услугата се осъществява от BMAT – световен лидер в мониторинга на музика, който гарантира до 99% разпознаване на произведенията в радио-телевизионния ефир. Чрез ВМАТ се осъществява мониторинг на медиите, лицензирани от Музикаутор, чиито отчети се вземат предвид при разпределението на изплатените авторски възнаграждения.
Членството в Музикаутор дава възможност авторите сами да предоставят записи на своите произведения на BMAT и по този начин да бъдат сигурни, че песните им ще бъдат идентифицирани коректно.

4) Възможност за финансиране от Културния фонд и Социалния фонд на Музикаутор
Като член на Музикаутор имате възможност да се възползвате от финансиране от Културния фонд и Социалния фонд на организацията.
Социалният фонд на Музикаутор отпуска средства по две основни направления:
► за членове на сдружението, навършили 63-годишна възраст, които се отпускат ежегодно при определени условия.
► еднократна подкрепа – при юбилеи, извънредни ситуации, трайна инвалидност и подкрепа за роднините при погребение.
Културният фонд на Музикаутор подкрепя българските автори в създаването на музика и насърчава развитието на музикалния бизнес в България. Фондът финансира както индивидуални проекти на автори, така и целеви проекти на физически и юридически лица, които съдействат за популяризирането на българското културно творчество и наследство, а също и инициативи и кампании на Музикаутор за утвърждаване на авторското право в ценностната система на българското общество.

5) Онлайн портал за автори MUSIT

Чрез него кандидат-членовете и членовете на Музикаутор имат възможност да:
► подадат молба за членство;
► променят своя профил, съдържащ лични данни и пароли;
► регистрират своите нови произведения;
► направят преглед на личната си партида;
► правят преглед на генерирани подробни отчети от извършени разпределения;
► преглеждат репертоара, управляван от Музикаутор.

Сродните дружества също ще имат достъп до системата, като те могат да:
► променят своя профил, съдържащ данни и пароли;
► правят преглед на генерирани подробни отчети от извършени разпределения.

4

Защо трябва да регистрирам произведенията си в Музикаутор?

Регистрацията на произведения е задължително условие за разпределянето и изплащането на възнагражденията Ви.
Веднъж регистриран в базата данни на Музикаутор и ако сте член на сдружението, информацията за Вашия репертоар се изпраща към международните бази данни. По този начин чуждестранните дружества получават данни кои са авторите на използваните български песни в съответната държава и съответно изплащат възнагражденията в Музикаутор.
Съгласно договора за членство с Музикаутор, всеки автор следва да декларира своите произведения в едномесечен срок от тяхното създаване.
В случай на закъснение на регистрацията или липса на такава, генерираният приход от Вашето произведение се пази в дружеството 5 години. Ако в рамките на този срок произведението бъде идентифицирано (регистрирано), дължимите суми постъпват в партидите на правоносителите.
Информация за такива произведения можете да намерите в списъка с неидентифициран репертоар, който се намира на интернет страницата на Музикаутор. Списък с неидентифициран репертоар

5

Как да регистрирам произведенията си в Музикаутор?

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА
За да регистрирате произведението си, попълнете, подпишете и донесете в офиса на Музикаутор (или изпратете по пощата) формуляр за регистрация на произведения.
Ако сте член на Музикаутор и ако имате активен репертоар и искате да подобрите приходите си от него, също е важно произведенията Ви да бъдат качени в системата Vericast на BMAT. Чрез нея се осъществява мониторинг на 40 радио- и ТВ канала в България с цел подобряване на техните отчети. Мониторингът засича музикалния репертоар с точност до 99%. Научете как да качите записи на своите произведения в раздела Радио/ТВ мониторинг на излъчването на Вашите произведения.
От 1 август 2018 г. Музикаутор има ново изискване за предоставяне на аудиозаписи с регистрацията на произведения, които да бъдат използвани за мониторинг, именно за да се гарантира справедливото разпределение на авторските възнаграждения.
Музикаутор си запазва правото, предоставено по договора за членство, да отправя запитвания относно авторството на дадено произведение, както и за сключени договори за конкретни произведения. Възможно е да бъдат поискани и приложения към регистрацията: ноти, текстове, сценарии, аудио- или видеокасети или друго доказателство за авторство.

6

Как се определят авторските възнаграждения, които получавам от Музикаутор, и как се разпределят към авторите/музикалните издатели?

Размерът на авторските възнаграждения основно зависи от вида на използването и времетраенето (при концерти, дискове, излъчване по радио и телевизия или броя на осъщественото ползване, при кинопрожекции, рингтонове, дигитално ползване).
Ползвателите от територията на България подават отчети към Музикаутор с данни за използваните от тях произведения (времетраене, брой излъчвания, брой гледания, брой сваляния и пр.). След като Музикаутор идентифицира правоносителите на използваните песни, се извършва разпределение на получените възнаграждения в зависимост от използването на всяко едно произведение и участието на всеки правоносител в него.
Видове ползватели, които Музикаутор лицензира:
► телевизии и радиостанции;
► кабелни, интернет и сателитни оператори;
► туристически и търговски обекти;
► дигитални платформи и сайтове;
► мобилни оператори;
► издатели на дискове и други механични носители;
► кина;
► организатори на концерти;

Отделно – чрез чуждестранните дружества, с които Музикаутор има сключени договори, са обхванати и ползвателите в чужбина.
Музикаутор разпределя възнаграждения на 4 групи правоносители:
► Автори на музика
► Автори на текст, свързан с музика
► Автори на аранжимент
► Музикални издатели/субиздатели
Тъй като авторското право продължава и след смъртта на авторите, правата им се упражняват от техните наследници.
Цялата процедура по разпределение на авторските възнаграждения е уредена в Правила за разпределение на инкасираните от Музикаутор авторски възнаграждения за правата, които са му предоставени от авторите да управлява от тяхно име и за тяхна сметка на територията на Република България, които се приемат от Общото събрание на организацията.

7

Как и кога получавам отчисленията си от Музикаутор?

Авторите получават своите възнаграждения от Музикаутор по следните начини:
► лично от касата на сдружението;
► по банкова сметка, посочена от правоносителя.

ЦЕЛОГОДИШНО ОТ:
► Концерти;
► Суми от чужбина;
► Суми, постъпили индивидуално за всеки автор.

ЧЕТИРИ ПЪТИ ГОДИШНО ОТ:
Механични права:
► след 20.05/20.06
► след 20.08/20.09
► след 20.11/20.12
► след 20.02/20.03

ДВА ПЪТИ ГОДИШНО ОТ:
Интернет сайтове и платформи за стрийминг и сваляне на музика:
► след 20.04
► след 20.10

ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ОТ:
Телевизия, радио, препредаване, кино, туристически и търговски обекти:
► след 30.09 на следващата година от излъчването

Интернет радио и телевизия:
► след 20.10 на следващата година от излъчването

8

Как мога да разбера къде и кога са използвали мое произведение?

Авторите получават отчет за използваните техни произведения след всяко разпределение. Използваният от Музикаутор софтуер позволява предоставяне на информация за начина на ползване, наименование на ползвателя и генерираните приходи.
Заедно с това от 2015 г. Музикаутор работи със световния лидер в мониторинга на музика ВМАТ, като членовете на организацията могат да получат срещу заплащане към BMAT профил в системата и да следят почти в реално време за излъчването на своите произведения в радио- и телевизионните програми на територията на България, които са лицензирани от Музикаутор.

9

Мога ли да членувам едновременно в Музикаутор и в чуждестранна организация за колективно управление на права?

Възможно е да членувате и в две организации за колективно управление на права, но за различни територии. Възможно е да станете член на Музикаутор и организацията да събира възнагражденията Ви от територията на България, в същото време да сте член на друго дружество, което да ги събира от територията на останалия свят.

10

Ако използват мои произведения в чужбина, как получавам авторски възнаграждения?

Членството в Музикаутор осигурява представителство на авторите в чужбина. Това става на база на договорите за взаимно представителство, сключени между Музикаутор и чуждестранни ОКУП.
Принципът на работа на ОКУП навсякъде е еднакъв. Всяко дружество лицензира местните ползватели, събира авторски възнаграждения и ги разпределя между всички използвани автори, включително и чуждестранните.
Ако български автор, обаче, не членува нито в Музикаутор, нито в друго дружество, няма да получава възнаграждения от ползване извън територията на България, тъй като има международно прието правило, че възнагражденията за произведенията на автори, които не членуват в никое дружество, се разпределят като неидентифицирани и се пазят 5 години. Ако междувременно авторът стане член на ОКУП, му се изплащат.
За да получавате пари от чужбина е необходимо още чуждестранният ползвател да е отчел коректно Вашето произведение като използвано.

11

От кого да взема разрешение, ако искам да направя преработка/кавър или друга промяна на едно произведение?

За да направите кавър, трябва да се свържете директно с авторите на музикалното произведение или техния музикален издател (ако има такъв) и да получите писмено разрешение от тях.
Ако търсите информация за авторите на конкретни произведения, такава можете да получите от Музикаутор, стига произведението да е регистрирано при нас.

12

Какво да направя, ако някой иска да ползва музиката ми за реклама, филм, театрална постановка и т.н.?

Правата при синхронизация (включването на музика към друго реклама, филм и т.н.) и адаптация (промени на музиката или използването й за създаване на ново произведение) се уреждат директно между правоносителя и ползвателя. В този случай е необходимо да сключите договор с ползвателя, в който да му отстъпите правото на синхронизация или адаптация и да се уговорите дали му отстъпвате правата възмездно или безвъзмездно, да уговорите право на последващо възнаграждение, срок и др.
В случаите на реклами, шапки на предавания, заставки, джингли и т.н. е препоръчително да уговорите с фирмата, която Ви ги поръчва или изработва, да Ви предостави медиен план. Този медиен план можете да дадете на Музикаутор, за да извърши разпределението към Вас, тъй като медиите не ни предоставят такава информация, въпреки че законът ги задължава.
Често продуцентите на филми, реклами и т.н. се свързват с Музикаутор, за да намерят информация за правоносителите на съответно музикално произведение, като по този начин организацията съдейства за уреждането на правата.

13

Какво да направя, ако някой използва произведението ми без разрешение?

Ако някой използва произведението Ви без разрешение от Вас (лично или чрез организация за колективно управление на права, в която членувате), българското законодателство предвижда следната защита:
► административноправна – чрез подаване на сигнал към Министерство на културата, което е контролният орган по спазването на Закона за авторското право и сродните му права в изрично посочени в чл. 97 от закона области;
► наказателноправна – фактически това са по-тежките случаи, в които се предполага, че е извършено престъпление. Освен неразрешено ползване по смисъла на ЗАПСП, тя обхваща и случаи на плагиатство и натрапено съавторство;
► гражданскоправна – завеждане на дело, с което може да се иска обезщетение, преустановяване на нарушението или забрана за извършването му в бъдеще, оповестяване на решението и др.; изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението.

14

Членството в Музикаутор осигурява ли пълна защита от нарушаване на авторските ми права?

С членството си Вие предоставяте на Музикаутор правото да управлява Вашия репертоар при сключване на договори с ползватели за определени начини на ползване. В този смисъл Музикаутор защитава Вашия репертоар чрез договорите, които сключва с ползвателите, сигнализира отговорните институции при неправомерно използване и завежда дела, свързани с колективното управление на права и т.н.
Членството, обаче, не осигурява защита на произведенията Ви в случаите на плагиатство или натрапено съавторство, както и при решаването на индивидуални казуси.

15

Какво трябва да направя, ако съм наследник на починал автор?

Необходимо е всички наследници да станат членове на Музикаутор, тъй като членството не се наследява. Възможно е наследниците за упълномощят един от тях да ги представлява пред сдружението.