Въпроси и отговори - ползватели

1

В кои случаи трябва да сключа договор с Музикаутор и да заплащам авторски възнаграждения?

В случай че ползвате музика от репертоара на МУЗИКАУТОР и
► Притежавате търговски или туристически обект и др. п. или организирате концерт или др. п. прояви, тъй като Вие осъществявате публично изпълнение на музика;
► Продуцирате нови или издавате съществуващи звукозаписи, тъй като Вие осъществявате възпроизвеждане и разпространение на звуконосители; внос и износ на екземпляри от произведенията в търговско количество;
► Притежавате ефирно радио или телевизия, тъй като Вие осъществявате излъчване по безжичен път;
► Притежавате кабелно или интернет радио или телевизия, тъй като Вие осъществявате предаване по електронна съобщителна мрежа;
► Сте кабелен оператор, тъй като Вие осъществявате препредаване по електронна съобщителна мрежа;
► Предлагате интерактивен достъп до музика, тъй като Вие осъществявате предлагане по безжичен път или по кабел, на достъп на неограничен брой лица до произведенията или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

2

Как се определят авторските възнаграждения, които заплащам на Музикаутор?

Възнагражденията се определят на база тарифи, които се съгласуват с представителната организация на ползвателите за всеки бранш, ако съществува такава (например, за телевизии и радиостанции – с АБРО, за кабелни оператори – с БАККО, за туристически и търговски обекти с – БХРА и т.н.) и се приемат от Управителния съвет на Музикаутор. Преди да влязат в сила тарифите се утвърждават от министъра на културата.

3

Каква музика мога да ползвам, ако имам лиценз от Музикаутор?

Ако сте уредили авторските права за музиката чрез договор с Музикаутор, т.е. имате музикален лиценз от нас, Вие сте свободни да ползвате целия световен репертоар, който включва над 14 000 000 произведения на повече от 2 500 000 автори. Заедно с това лицензът Ви осигурява законова защита от претенции на правоносители, които Музикаутор не представлява.
Имайте предвид, че е необходимо да уредите и сродните права за музиката, освен ако не ползвате музика на живо. Сродни права са тези на изпълнителите и продуцента на записа. Лиценз за сродните права за музиката може да бъде получен чрез организацията Профон.

4

Мога ли да ползвам музика, ако нямам лиценз от Музикаутор?

Да, но точно определена. Без лиценз от Музикаутор можете да ползвате авторски произведения с изтекли авторски права, т.е. авторът да е починал преди повече от 70 години или фолклорни творби, но автентични, без да са преработени творчески. Все пак трябва да се държи сметка и за музиката в реклами, за която важат същите правила като за останалата музика. Следва да бъдат уредени и сродните права – на продуцента на записа и на изпълнителите, освен ако и те не са с изтекъл срок на защита.

5

Как средствата, които плащам, стигат до авторите/музикалните издатели?

Музикаутор, като всяка организация за колективно управление на права, работи с Правила за разпределение на авторските възнаграждения, които се приемат от Общото събрание, съставлявано от всички членове на дружеството.

Законово задължение на ползвателите е да подават към Музикаутор отчети с информация за използваните произведения (заглавие, изпълнител, времетраене, брой излъчвания, брой гледания, брой сваляния и пр.). След като Музикаутор идентифицира правоносителите в отделните песни чрез международната база данни, която ползва, се извършва разпределение на получените възнаграждения в зависимост от използването на всяко едно произведение и ролята на всеки един правоносител в него (т.е. дали е композитор, автор на текста, на аранжимента, музикален издател или субиздател).

Музикаутор разпределя възнаграждения както за правоносители в България, така и за автори и издатели, членуващи в подобни авторски организации от цял свят въз основа на договорите си за взаимно представителство.

6

В кои случаи трябва да поискам разрешение от автора, за да ползвам негово произведение?

За да ползвате музика с или без текст Ви трябва разрешение от нейните автори, освен ако те не са починали преди повече от 70 години.

Музикаутор предоставя разрешения за следните видове използване на произведения:
► публично изпълнение по време на концерти, както и в търговски и туристически обекти;
► възпроизвеждане и разпространение;
► излъчване по безжичен път;
► предаване или препредаване по електронна съобщителна мрежа;
► предлагане по безжичен път или по кабел, на достъп на неограничен брой лица до произведенията или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
► внос и износ на екземпляри от произведенията в търговско количество.

Извън изброените видове ползване има и такива за които разрешения се предоставят от правоносителите директно: за синхронизация (включването на музика към реклама, филм и т.н.) и адаптация (промени на музиката или използването й за създаване на ново произведение). В тези случаи Музикаутор може да Ви съдейства, като предостави информация към кого да се обърнете, за да получите разрешение. За целта е необходимо да попълните Заявление за получаване на информация.

Запитванията, придружени с попълненото заявление, изпращайте на адрес:

За български репертоар – Яна Новоселска – yana_novoselska@musicautor.org
За чуждестранен репертоар – Хариета Делчева – harieta_delcheva@musicautor.org

7

Какво трябва да направя, ако искам да ползвам музика за реклама, филм, театрална постановка и т.н.?

Разрешения за синхронизация (включването на музика към реклама, филм и т.н.) и адаптация (промени на музиката или използването й за създаване на ново произведение) се предоставят директно от правоносителя.

Въпреки че уреждането на тези права не е част от дейността на Музикаутор, можем да Ви дадем необходимата информация за тях, като попълните Заявление за получаване на информация.
Запитванията, придружени с попълненото заявление, изпращайте на адрес:
За български репертоар – Яна Новоселска – yana_novoselska@musicautor.org
За чуждестранен репертоар – Хариета Делчева – harieta_delcheva@musicautor.org

8

Защо трябва да имам договор с Музикаутор, ако озвучавам своя обект с радио, телевизия, законно закупени дискове, интернет и т.н.?

Уреждането на авторските права е задължение за ползвателите, които използват музика в своя бизнес модел. Съгласно закона за всеки отделен вид ползване е необходимо отделно разрешение. Собственикът на радиото, телевизията, издателят на диска получават разрешение за ползването, което осъществяват. Музикалният лиценз на радиото или телевизията не включва лиценз за публично изпълнение, например, или за издаване на дискове. Затова собственикът на търговския или туристически обект следва също да уреди авторските права.

9

Какви са санкциите, ако откажа да сключа договор, и кой ги налага?

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) санкциите за лица, които не са уредили авторските права за използваната от тях музика, е между 2000 лв. и 20 000 лв. при първо и между 3000 до 30 000 лв. за повторно и всяко следващо нарушение. Санкциите се налагат от Министерство на културата, което е контролният орган по спазването на ЗАПСП.