Устав на Музикаутор

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.1. (изм. – 05.11.2018 г.) МУЗИКАУТОР е доброволно и независимо сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права с нестопанска цел, което действа под наименованието „МУЗИКАУТОР”. Наименованието се изписва на латиница на английски език както следва: Society of Composers, Lyricists and Music Publishers for Collective Management of Copyrights  - MUSICAUTOR.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Седалището на сдружението е град София, Република България. Адрес на управление: 1000–София, ул.”Будапеща“ № 17, ет. 4.

 

СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Чл.3./1/ (изм. – 05.11.2018 г.) Сдружение МУЗИКАУТОР е сдружение на автори на музикални произведения, литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели, имащи общи интереси, създадено на основание член 134 и следващите от Закона за лицата и семейството и действащо на основание Закона за авторското право и сродните му права, което си поставя за цел да се бори за осигуряване на условия за по–ефективна закрила на тези интерес. Сдружението осъществява колективното управление на авторските права на своите членове на територията на целия свят. МУЗИКАУТОР управлява посочените по-долу права по отношение на музикални произведения, литературни произведения, свързани с музика, аранжименти и преработки на музикални произведения, на литературни произведения, свързани с музика и на фолклорни творби, както и преводи на литературни произведения, свързани с музика, наричани по-долу в настоящия устав накратко „произведения“. МУЗИКАУТОР управлява следните видове права (свързани с видовете ползване по чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП):

1.1. Публично изпълнение по време на концерти и др.п. ,

1.2. Публично изпълнение в търговски, туристически обекти и др. п.

1.3. Публично изпълнение по време на кинопрожекции и др. форми на публично изпълнение на екран;

1.4. Публично изпълнение в транспортни средства;

1.5. Публично изпълнение в рамките на театрални постановки и др.

1.6. Публично изпълнение по всякакъв начин, различен от посочените в т. 1.1-1.5;

  1. 2. Възпроизвеждане и разпространение;
  2. 3. Излъчване по безжичен път или предаване по кабел или друга електронна съобщителна мрежа, вкл. в интернет, като част от радио-и телевизионни програми и свързаното с излъчването и предаването възпроизвеждане и симулкастинг;
  3. 4. Препредаване по кабел или друга електронна съобщителна мрежа, вкл. посредством IP протокол, както и в интернет;
  4. 5. Предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведенията или до част от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, и свързаното с него възпроизвеждане;
  5. 6. Вносът и износът на екземпляри от произведенията в търговско количество;
  6. 7. Събирането на компенсационни възнаграждения при свободно използване на произведенията.

/2/ Сдружението е юридическо лице.

/3/ Сдружението е организация за осъществяване на дейност в частна полза.

/4/ Управлението на права не се извършва с цел печалба.

/5/ За извършване на дейността си по колективно управление на права, сдружението удържа част от събраните възнаграждения, в размер, определен в правилата му за разпределение. Сдружението урежда отношенията си с носители на права, които не са негови членове, във връзка с разходите за дейността си по колективно управление на права и за социални и/или културни фондове по същия начин, както със своите членове.

/6/ (изм. – 05.11.2018 г.) Сдружението може да получава и да изплаща на носители на права, които не са негови членове или не се представляват от него, възнаграждения, които им се дължат в резултат на разпределението на възнагражденията, получени от сдружението за съответния вид използване, ако това не противоречи на споразумение за представителство, или доколкото някои от тези носители на права изрично и писмено не са изразили несъгласие за това. Такова несъгласие има действие от началото на календарната година, следваща годината, през която е направено.

/7/ Разпределението на възнагражденията, след приспадане на разходите за дейността по колективно управление на права и/или социални и културни фондове, се извършва между носителите на права съгласно вътрешните правила за разпределение, независимо дали са членове на сдружението или не, в съответствие с ал. 6 на настоящия член.

/8/ За постигане на целите си, сдружението създава социални, културни и други фондове. Тяхното финансиране и функциониране се определя по реда, посочен в Правилата за разпределение на МУЗИКАУТОР.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА

Чл.4. За постигане на целите си сдружението:

1. пропагандира и защитава пред обществото и държавните органи престижа и ролята на авторското право;

2. инициира законодателни промени и съдейства за изработването на необходимите законодателни актове в областта на авторското право;

3. осъществява връзки и обменя информация със сродни дружества в страната и чужбина, както и с международни организации в областта на интелектуалната собственост;

4. сключва договори, с които разрешава използването на произведенията на своите членове в рамките на получените от тях пълномощия, създава и актуализира вече създадените тарифи за използване на тези произведения, събира дължимите им възнаграждения. и ги разпределя между тях, съгласно разпорежданията на този Устав и Правилата за разпределение.

5. сключва договори за взаимно представителство със сродни дружества от други страни, чрез които договори поверява на тези дружества представителството на своите членове на съответните територии и осъществява представителството на чуждестранните правоносители на територията на Република България;

6. представлява своите членове, както и членовете на сродните дружества, с които има сключени договори за взаимно представителство пред съда и другите правораздавателни и административни органи в Република България при защитата на поверените му за управление права и събиране на дължимите възнаграждения;

7. осъществява контакти в страната и чужбина с организатори на международни прояви, свързани с управлението и защитата на авторски права и участва в тях чрез свои представители;

8. осъществява контакти и представлява своите членове пред държавните и/или общинските органи, както и пред други независими контролни органи, международни организации и стопански и нестопански субекти.

 

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.5. Сдружението се създава за неопределен срок от време.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНСТВО. УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ

Чл.6. /1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членове на сдружението са лица, които съгласно действащото в страната законодателство са носители на авторски права, каквито сдружението управлява и които приемат Устава му, Правилата за разпределение и другите вътрешни актове на сдружението.

/2/ Членове на сдружението могат да бъдат:

а/ (изм. – 05.11.2018 г.)  физически лица, които са автори на музикални произведения на литературни произведения, свързани с музика, използвани по някои от начините, описани в чл. 3, ал. 1, т.1-т.7 в т.ч.:

- композитори и автори на аранжименти и преработки/обработки на музикални произведения с или без текст и на фолклорни творби,

 - автори и преводачи на текстове, съпровождащи музикални произведения;

б/ наследници на лицата по буква “а”;

в/ физически или юридически лица – музикални издатели, на които авторът или негов наследник е отстъпил с договор освен правото за издаване и правото да разрешават използването на произведенията му по някои от начините, описани в чл. 3, ал. 1, т.1-т.7.

/3/ Всеки член, към момента на приемането му в сдружението, трябва да отговаря на следните условия:

- поне едно създадено от него произведение да е било регистрирано в сдружението или използвано по някой от начините, описани в чл. 3, ал. 1, т.1-т.7;

- да не е отстъпил с договор на друго физическо или юридическо лице изключителните права за използването на всички свои произведения.

/4/ (изм.– 05.11.2018 г.) Сдружението може да откаже членство на лице, което :

1. желае да упълномощи сдружението да управлява категории права, видове права, произведения, чието управление не попада в предмета на неговата дейност;

2. се представлява от друга организация или сдружение - член на МУЗИКАУТОР, в случай, че уставът допуска такова членство.

/5/(нова – 05.11.2018 г.) В случаите по ал. 4 сдружението е длъжно да предостави на носителя на права мотивиран писмен отказ.

/6/(нова – 05.11.2018 г.)  Отказът подлежи на обжалване пред Общото събрание.

/7/(нова -05.11.2018 г., в сила от 01.07.2019 г.) Членовете на сдружението биват пълноправни и асоциирани.

/8/ нова–01.04.2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Пълноправни членове са лицата, които отговарят на условията по чл. 13, ал. 1 от устава. Това обстоятелство трябва да е налице преди всяко Общо събрание. Пълноправните членове имат всички права, посочени в чл. 8, ал. 1 от устава.

/9/ нова–01.04.2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Асоциирани членове са членовете на сдружението, които не са пълноправни такива. Асоциираните членове стават пълноправни когато по отношение на тях настъпят условията, посочени в чл. 13, ал. 1. Асоциираните членове имат същите права като пълноправните, с изключение на правата по чл. 8, ал. 1, т. 2 и т. 3 от устава.

 

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.7./1/ Членове на сдружението са лицата, които са участвали в учредителното събрание и са подписали учредителния протокол.

/2/ Членове на сдружението са и лицата, които имат статут на членове към момента на приемането на настоящия Устав.

/3/ (изм. с Решение на ОС от 31.03.2012, изм. – 05.11.2018 г.) Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмено заявление до Управителния съвет, който се произнася по него на следващото си заседание. Към заявлението се прилага:

- писмена декларация от лицето, установяваща обстоятелствата по чл. 6, ал.3, придружена при възможност и с писмо от съответния ползвател, което удостоверява използването, а в случаите на възпроизвеждане и разпространяване – с екземпляр от съответния звуко- или видеоносител и

- подписан договор от лицето, кандидатстващо за членство, който влиза в сила от датата на приемането му за член от Управителния съвет.

/4/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)

/5/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)

/6/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)

/7/ (нова – 05.11.2018 г.) Категориите права, видовете права и видове произведения, които членовете отстъпват на МУЗИКАУТОР за колективно управление са на неизключителна основа, като членовете на сдружението могат да ги управляват и индивидуално, но не могат да ги отстъпват на друга организация за колективно управление на права или на независимо дружество за управление на права.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. САНКЦИИ

Чл.8. /1/ Всеки член на сдружението има следните права:

1. да участва в неговата дейност;

2. (изм. – 01.04.2019 г.) да участва и гласува в Общото събрание, съгласно условията, посочени в чл.13 на настоящия устав;

3. (изм. – 01.04.2019 г.) да избира и да бъде избиран в ръководните органи и Надзорния съвет съгласно условията на настоящия Устав, посочени в чл. 15, ал. 4, съответно чл. 25, ал. 2;

4. (изм. – 20.03.2016 г.) да иска обяснение за неизпълнение на приети решения, както и да получава сведения по въпроси, които засягат интересите му, както и да бъде информиран относно дейността на сдружението по ред и начин, определен в Правилника за дейността на сдружението, който се изработва от Управителния съвет, съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава и се приема от Общото събрание;

5. (изм. – 20.03.2016 г.) да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия на органите на сдружението от Общото събрание;

6. (изм. – 01.04.2019 г.) да ползва имуществото на сдружението, вкл. и фондовете му по начин, определен в Устава или други вътрешни документи на сдружението, независимо от вида на членството си;

7. (нова – 05.11.2018 г.) да разрешава самостоятелно използването с нетърговска цел на своите произведения, правата върху които е отстъпил за управление на сдружението, като го уведомява писмено за това в срок от 1 месец след като даде разрешението;

8. (нова – 05.11.2018 г.) да оттегли от сдружението колективното управление на избрани от него категории права, видове права, така, както са посочени в чл. 3, ал. 1, видове произведения за избрани от него територии с едномесечно писмено предизвестие.

/2/ Всеки член на сдружението има следните задължения:

1. да спазва Устава, Правилата за разпределение и другите актове на сдружението, да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на сдружението;

2. да заплаща членския си внос в размер, определен от Общото събрание;

3. да не използва по какъвто и да е начин членството си в сдружението за постигане на цели, които противоречат на настоящия Устав;

4. своевременно да регистрира в сдружението всяко свое произведение, като декларира, че то не представлява неразрешена промяна на вече съществуващо произведение, заимстване на чуждо произведение или предмет на плагиатство;

5. да представя декларация по чл.6, ал.3 от този Устав с точно и вярно съдържание;

6. да не нарушава имуществените и неимуществените права на другите членове на сдружението.

/3/ Членовете на МУЗИКАУТОР не отговарят лично за задълженията на сдружението.

/4/ В случай на нарушение на някое от задълженията на членовете на сдружението, предвидени в настоящия Устав, Правилата за разпределение или други вътрешни актове на сдружението, Управителният съвет има право да налага следните санкции:

1. лишаване от правото да получава суми по програмите на сдружението;

2. изключване.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.9. /1/ Членството в сдружението се прекратява:

1. (изм. с Решение на ОС от 31.03.2012, изм. – 05.11.2018 г.) с едностранно писмено едномесечно предизвестие на всеки член до сдружението.

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на сдружението – физическо лице;

3. с изключването на член на сдружението;

4. с прекратяването на юридическото лице- член на сдружението;

5. с изтичане на срока на закрила на авторското право по отношение на даден автор;

6. при отпадане - когато лицето загуби качеството си на носител на авторски права.

/2/ Напуснал или изключен член няма право на възстановяване на внесения членски внос, както и няма право да има претенции към имуществото на сдружението.

/3/ Член на сдружението може да бъде изключен, когато:

а/ умишлено наруши авторскоправното законодателство в страната, след като нарушението бъде установено по надлежния ред;

б/ наруши Устава, вътрешните актове на сдружението или решенията на органите му;

в/ когато не изпълни някое от задълженията си по чл. 8, ал. 2 от този Устав.

/4/ (изм. – 20.03.2016 г.) Решението за изключване трябва да бъде мотивирано и се взема от Управителния съвет с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, след като бъде изслушано лицето, което предстои да бъде изключено, и подлежи на обжалване пред Общото събрание.

/5/ (нова–01.04.2019г. в сила от 01.07.2019г.) Членовете на сдружението се изключват поради неплащане на членския внос за 2 години, освен ако имат генериран приход в сдружението, който е достатъчен за покриването му. Сдружението изпраща писмено уведомление до членовете си, които имат неплатен членски внос за 2 години (по електронна или обикновена поща на адреса, заявен от лицето пред сдружението) или връчва лично уведомлението, в което им дава 3-месечен срок за плащането му. Ако в срока по предходното изречение дължимият членски внос не бъде платен, се пристъпва към процедурата по ал. 4.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.10. /1/(изм. – 05.11.2018 г.) Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва Устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членове на Управителния съвет;

4. (изм. – 05.11.2018 г.)  избира и освобождава членове на Надзорния съвет;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. приема бюджета на сдружението за следващата отчетна година;

7. (изм. – 05.11.2018 г.)  приема, изменя и допълва Правилата за разпределение на инкасираните авторски възнаграждения;

8. приема Правилника за дейността на сдружението;

9. (изм. – 05.11.2018 г.)  взема решение за всякакви форми на преобразуване, различни от сливане, както и решения за прекратяване на сдружението;

10. (изм. – 05.11.2018 г.) одобрява годишния отчетен доклад;

11. (изм. – 05.11.2018 г.)  приема доклада на Надзорния съвет ;

12. приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;

13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

14. (изм. – 05.11.2018 г.) одобрява размера на възнагражденията и другите придобивки, които членовете на управителния съвет и на надзорния съвет получават от сдружението;

15. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

16. (изм. – 05.11.2018 г.)  взема решения относно:

а) правилата за използване на сумите, които не могат да бъдат разпределени;

б) общата инвестиционна политика по отношение приходите от колективното управление на права и от инвестираните приходи от колективното управление на права;

в) общата политика относно удръжките от приходите от колективното управление на права и от всеки приход от инвестирането на тези приходи;

г) използването на сумите, които не могат да бъдат разпределени;

д) политиката за управление на риска;

е) одобряването на всяко придобиване, продажба или ипотекиране на недвижимо имущество на сдружението;

ж) одобряването на всякакви сливания, сдружавания, създаването на дъщерни дружества, както и на придобиването на предприятия, акции или права в други предприятия;

з) одобряването на предложения за вземането на заеми, предоставянето на заеми и предоставянето на обезпечения по заеми, свързани с дейността на сдружението;

17.( изм. – 05.11.2018 г., предишна т. 16) обсъжда и взема решения и по други въпроси свързани с дейността на сдружението или посочени в настоящия Устав.

18. (нова–05.11.2018 г.)  назначава и освобождава регистриран одитор;

19. (нова–05.11.2018 г.)  определя критериите, условията и реда за предоставянето на социални, културни или образователни услуги;

/2/(нова. – 05.11.2018 г.) Общото събрание може да делегира правомощията по ал. 1, т.16, букви "д", "е", "ж" и "з" на надзорния съвет с решение или съгласно устава.

 

СВИКВАНЕ. КВОРУМ

Чл.11./1/. Общото събрание се  свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението и се провежда в населеното място, където се намира седалището му; свиква се с писмена покана, в която се вписват дневния ред, деня, часа и мястото, където ще се проведе събранието.

/2/(изм. – 20.03.2016 г.) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. В допълнение към процедурата, описана в предходното изречение, и без това да се отразява на валидността на свикването на събранието, МУЗИКАУТОР информира членовете на сдружението за предстоящото Общо събрание чрез изпращане на уведомление по електронна поща, кратко текстово съобщение - sms и чрез поставяне съобщение на сайта си.

  1. (изм. – 01.04.2019 г.) Годишно се провеждат най-малко две редовни общи събрания, едното от които се свиква през първото тримесечие на годината.

/4/ (изм. – 05.11.2018 г.) Ако прецени, че са налице особени обстоятелства, Управителният съвет може да свика извънредно Общо събрание по всяко време, както и по предложение на Надзорния съвет.

/5/(нова. – 05.11.2018 г., предишен чл. 12; изм. – 01.04.2019 г.)  Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от членовете му с право на глас съгласно чл. 13. Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, независимо от явилите се членове.

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.12. (изм. – 05.11.2018 г., предишен чл. 13) /1/ (изм. – 01.04.2019 г.) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на присъстващите членове с право на глас съгласно чл. 13.

/2/ (изм. – 01.04.2019 г.) Решения по член 10 т.1 и т.9 от настоящия Устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове с право на глас съгласно чл. 13.

/3/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и обявени в поканата.

/4/ (нова – 20.03.2016 г.) Всички депозирани в сдружението текстове, включително и на Управителния съвет, които подлежат на разглеждане и гласуване от Общото събрание (доклади, предложения за промени в Устава, предложения за промени в Правилата за разпределение и други), следва да бъдат публично оповестени или изпратени на членовете при възможност най-малко 2 седмици преди насрочения ден.

 

УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ПРАВО НА ГЛАС.

Чл.13. (предишен чл. 14)/1/(изм. с Решение на ОС от 24.11.2012, изм.-05.11.2018 г., изм. – 01.04.2019 г., в сила от 01.07.2019г.) Право да участват и гласуват в Общото събрание имат членовете на сдружението, които кумулативно са :

- генерирали приход в сдружението от авторски възнаграждения най-малко 360 лева от началото на членството си (независимо от продължителността му) и

- заплатили членския си внос за предходната година или имат генериран приход в    сдружението, който е достатъчен за покриването му.

/2/ (изм. – 05.11.2018 г.; изм. – 01.04.2019 г.) Всеки член на сдружението, който има право да участва и гласува в Общото събрание, има право на един глас в Общото събрание и може да го упражнява лично, освен в случаите когато този Устав предвижда друго. Член на сдружението може да упълномощи друг член - физическо или юридическо лице да присъства и да гласува от негово име, при условие че това не води до конфликт на интереси. В случаите, когато едно физическо лице има право на глас в общото събрание на различни (повече от едно) основание, то може да гласува само в едно качество по свой избор и трябва да упълномощи друго лице да гласува от негово име в останалите случаи. Член на сдружението може да представлява не повече от други двама членове на общото събрание. Упълномощаването става въз основа на нотариално заверено пълномощно или писмено пълномощно, подписано или депозирано от упълномощителя пред отдел „Регистрация“ и важи за съответното общо събрание. Преупълномощаване не се допуска.

/3/ (изм. – 05.11.2018 г., предишна ал. 2) Наследниците на правоносители упражняват съвместно право на глас, като са представлявани в Общото събрание от пълномощник, избран от тях с писмено пълномощно.

/4/ (изм. – 05.11.2018 г., предишна ал. 3) Юридическите лица се представляват в Общото събрание от свой законен представител съгласно учредителния си акт или от изрично упълномощено за това лице с писмено пълномощно.

/5/ (изм. – 05.11.2018 г., предишна ал. 4) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

ВОДЕНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА. ПРОТОКОЛ

Чл. 14. (нов – 05.11.2018 г.) /1/ Заседанието на Общото събрание се открива и води от Председателя на Управителния съвет.

/2/ Когато Председателят на Управителния съвет е възпрепятстван да открие и води Общото събрание, заседанието се открива от най-възрастния член на Управителния съвет, присъстващ в залата. Под неговото председателство могат да се провеждат само разисквания по избора и избор на председател на провежданото Общо събрание.

/3/ В случаите по предходната алинея Общото събрание избира измежду присъстващите свой председател, който има мандат до приключването на заседанието. Ако заседанието на Общото събрание продължи повече от 1 ден, Общото събрание може да избере различни председатели в различните дни.

/4/ За всяко заседание на Общото събрание на сдружението се прави аудио и/или видеозапис, в зависимост от конкретния случай и залата, в която се провежда Общото събрание и се води протокол от нарочно лице – водещ протокола, което не е член на Общото събрание.

/5/ Протоколът се подписва от председателя на събранието и от водещия протокола.

/6/(нова – 01.04.2019 г.)  Заседанията на Общото събрание продължават най-късно до 18,00 часа.  Гласувания по точките от дневния ред могат да се провеждат до 16,00 часа, след този час могат единствено да се провеждат дискусии. Точките от дневния ред, които поради липсата на време не са разгледани или по които не е проведено гласуване, се включват в дневния ред на следващото общо събрание, което се провежда в срок от 2 месеца.

 

РАЗДЕЛ II

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ

 

Чл.15. (изм. с Решение на ОС от 30.03.2014) /1/ Управителният съвет се състои от: 15 /петнадесет/ лица, разпределен по квоти както следва:

а/ първа квота – автори на симфонична, камерна, хорова, солова и оперна музика – 3/трима/ души;

б /втора квота - автори на популярна, филмова, електронна, приложна музика и джаз – 5 /петима/ души;

в/ трета квота – автори на текст, свързан с музика – 3 /трима/ души;

г/ четвърта квота – автори на музика на фолклорна основа – 2 /двама/ души;

д/ музикални издатели – 2/двама/

/2/ Членове на Управителния съвет могат да бъдат и юридически лица - правоносители, които участват в неговите заседания посредством свой законен представител или изрично упълномощено лице.

/3/ В Управителния съвет не могат да бъдат избирани :

1. собственици, съдружници или служители на ръководна административна длъжност в организации и фирми, чиито предмет на дейност е свързан с използването на музикални произведения и литературни произведения, свързани с музика, освен ако тази дейност е свързана единствено с използване на произведения, които са създадени от посочените по-горе лица или самостоятелно /когато само музиката и/или само текста е създаден от тях/, или в съавторство;

2. едновременно за един и същи мандат - съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

/4/ За член на Управителния съвет може да бъде избрано само лице, което трябва да отговаря освен на изискванията по чл. 6 и на следните допълнителни критерии, а именно:

а/(изм. – 01.04.2019 г.) да е приет за член на сдружението най-малко – 5 (пет) години преди датата на избора му за член на Управителния съвет;

б/ (изм. – 05.11.2018 г.) да не е оттеглил от репертоара на МУЗИКАУТОР някои от видовете права за управление, посочени в чл. 3, ал1, т.1 и от т. 3 до т.7. върху своите произведения;

в/ да не е нарушавал правата на други автори, независимо дали умишлено или не.

г/ нова – 01.04.2019 г.) да е генерирал от началото на членството си в МУЗИКАУТОР приход от авторски възнаграждения в сдружението най-малко 3 600 лева или да е генерирал приход от авторски възнаграждения в сдружението най-малко по 360 лева средно на година за последните три години (общият приход за трите години, изчислен средно на година, трябва да е най-малко 360 лева);

/5/ (нова – 05.11.2018 г.) Всяко лице, което е предложено за член на управителния съвет, преди провеждане на избора, представя пред общото събрание декларация за липса на пречки, поради които то да не може да бъде избрано съгласно устава, както и за следните обстоятелства:

1. интересите, свързани с организацията за колективно управление на права;

2. действителния или потенциалния конфликт на интереси между личните интереси на декларатора и тези на организацията, или между всякакви други задължения към организацията и задължения към други физически или юридически лица.

/6/ (изм. – 05.11.2018 г., предишна ал. 5) Задължения на членовете на Управителния съвет:

а/ да уговарят заплащането на възнагражденията за последващо използване на своите произведения посредством МУЗИКАУТОР или посредством чуждестранно сдружение, с което МУЗИКАУТОР има сключен договор за взаимно представителство;

б/ да работят за доброто име и репутацията на сдружението, както и да не използват по какъвто и да е начин членството си в Управителния съвет за постигане на лични цели и/или на цели, които противоречат или не съответстват на целите на сдружението;

в/ да не извършват нелоялна паралелна дейност по отношение на сдружението;

г/ да се въздържат от всякакви действия, които увреждат или биха увредили доброто име, репутацията или биха причинили вреди на сдружението и/или други негови членове;

д/ да спазват изисквания за конфиденциалност относно обстоятелства, станали им известни при или по повод членството им в Управителния съвет на сдружението, които обстоятелства се определят като конфиденциални с решение на Управителния съвет за всеки конкретен случай;

е/да бъдат лоялни към сдружението и към неговите членове.

/7/ (изм. – 05.11.2018 г., предишна ал. 6) В случай, че след избирането на член на Управителния съвет станат известни факти, които недвусмислено потвърждават, че същият осъществява дейности, попадащи в хипотезата на чл. 15, ал. 3, т. 1, или възникне или стане известно наличието на конфликт на интереси между интересите му и тези на сдружението, този член на Управителния съвет няма право на глас при вземането на решения, свързани с дейностите, по отношение на които е налице конфликт на интереси, вкл. и определянето на размера на възнагражденията, но може да участва в обсъждането им. Управителният съвет може да вземе решение въпросният член да не участва в гласуването, дори и ако той не се откаже от правото си на глас.

/8/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012, предишна ал. 7)

/9/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012, предишна ал. 8)

/10/ (нова – 05.11.2018 г.)  Всеки член на управителния съвет ежегодно представя пред общото събрание индивидуална декларация с информация относно:

1. интересите, свързани със сдружението;

2. формите на материални и нематериални възнаграждения и придобивки, които е получил през предходната календарна година от сдружението, включително от пенсионни, социални, културни и други фондове;

3. сумите, които е получил през предходната календарна година от сдружението в качеството му на носител на права;

4. действителния или потенциалния конфликт на интереси между личните интереси на декларатора и тези на сдружението, или между всякакви други задължения към сдружението и задължения към други физически или юридически лица.

 

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.16./1/ Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание, като орган за оперативно управление на сдружението.

/2/ Управителният съвет:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. изработва, приема и актуализира размера на дължимите възнаграждения, събирани от сдружението;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на Устава;

4. (изм. – 05.11.2018 г.)  подготвя и внася в общото събрание проект на бюджет;

5. подготвя и внася в Общото събрание проект за нов устав или проект за изменения на действащия Устав и Правилата за разпределение на инкасираните възнаграждения;

6. изготвя и предлага за приемане от Общото събрание Правилник за дейността на сдружението и последващите му изменения;

7. (изм. – 20.03.2016 г. , изм. – 05.11.2018 г.) подготвя и внася в Общото събрание годишен отчетен доклад;

8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

9. определя адреса на сдружението;

10. (изм. – 05.11.2018 г.) приема отчета за изпълнението на бюджета на сдружението;

11. избира и назначава изпълнителен директор на сдружението, определя неговите права и задължения, както и трудовото му възнаграждение;

12. (изм. – 20.03.2016 г.) приема за обсъждане предложения на членовете на сдружението при изготвянето на дневния ред за Общото събрание и мотивирано ги приема или отхвърля.

13. (изм. – 20.03.2016 г., изм. – 05.11.2018 г.) приема и изключва членове, като решенията за изключване подлежат на обжалване пред Общото събрание.

14. (нова–05.11.2018 г.) взема решение за сключване на споразумение за представителство по смисъла на чл 94в1 от Закона за авторското право и сродните му права;

15. (нова – 05.11.2018 г.) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

 

МАНДАТ

Чл.17. Управителният съвет се избира за срок от три години. До избирането на нов, старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си.

/2/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)

/3/ (отм. с Решение на ОС от 31.03.2012)

 

СВИКВАНЕ

Чл.18./1/ (изм. – 20.03.2016 г. , изм. – 05.11.2018 г.) Управителният съвет се свиква на заседание и ръководи от своя председател, всеки път при необходимост, но не по-малко от веднъж на 2 месеца. При отправено писмено мотивирано искане за това от страна на Надзорния съвет или на най-малко една трета от членовете на съвета, председателят е длъжен в седемдневен срок, считано от датата на подаване на писменото заявление, да насрочи заседание на Управителния съвет с дневен ред, предложен от вносителите на заявлението

/2/ При отсъствие на председателя или заместник – председателите, заседанието се ръководи от член на Управителния съвет, определян чрез гласуване за всеки отделен случай.

 

КВОРУМ

Чл.19. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл.20./1/ (изм. с Решение на ОС от 31.03.2012) Мандатът на член на Управителен съвет се прекратява предсрочно и същият се заменя с избран от Общото събрание член на Управителния съвет при следните случаи:

а/ при подаване на оставка до председателя на Управителния съвет ;

б/ поради обективна невъзможност на лицето да изпълнява своите задължения;

в/ когато членът на Управителния съвет действа в разрез със задълженията си по настоящия Устав;

г/ поради системно неучастие в заседанията на Управителния съвет;

/2/ (изм. – 20.03.2016 г.) Системно неучастие по смисъла на ал. 1, б „г” е неучастието в повече от половината от заседанията на Управителния съвет за период от 12 месеца, считано от 01 април на всяка година от мандата на Управителния съвет.

Когато някой е избран за член на Управителния съвет на извънредно общо събрание, периодът, за който се преценява наличието на системно неучастие, е от датата на избирането му до следващото редовно общо събрание.

Управителният съвет преценява наличието на обстоятелства за освобождаване по ал. 2 към датата на определяне на дневния ред на общото събрание , като отчита и потенциалната възможност някой да попадне в тази хипотеза.

/3/ (нова – 20.03.2016 г.) Буква „г„ не са прилага в случаите, когато неучастието се дължи на заболяване.

/4/ (нова – 20.03.2016 г.) Във всички случаи, ако член на Управителния състав отсъства от заседанията му в продължение на 6 месеца, мандатът му се прекратява независимо от причината за отсъствието.

/5/ (изм. – 20.03.2016 г.; предишна ал. 3) До попълването на състава си, Управителният съвет изпълнява функциите си, като съобразява своите действия с изискванията на чл.19 и чл.21 от този Устав.

/6/ (нова– 05.11.2018 г.) Юридическите лица - членове на Управителния съвет са длъжни да отзоват своя представител в Управителния съвет когато той действа в разрез с чл. 15, ал. 6, букви „а“, „б“, „в“ „г“,“д“ и „е“.

/7/ (нова – 05.11.2018 г.) Процедурата по смяна на член на управителния съвет преди изтичането на мандата му се съдържа в Правилника за дейността на сдружението.

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.21./1/ (изм. – 20.03.2016 г.) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и с мнозинство на присъстващите на заседанието негови членове.

В отделни случаи Управителният съвет може да реши гласуването да бъде тайно, ако има ясно изразени и вписани в протокола мотиви за това.

/2/ Решенията на Управителния съвет по чл. 16, ал.2, точка 13 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

/3/ (изм. – 20.03.2016 г.) Решенията на Управителния съвет по чл.16, ал.2 точка 3 и 8 и член 39 ал. 2 се вземат с мнозинство от всички петнадесет членове на съвета.

/4/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

/5/ (нова – 20.03.2016 г.) Отделни решения на Управителният съвет и свързани с тях документи могат да бъдат определени като конфиденциални, ако има ясно изразени и вписани в протокола от заседанието мотиви за това.

/6/ (нова – 20.03.2016 г.) Информация за заседанията на Управителния съвет се публикува на сайта на сдружението и съдържа най-малко следното:

а) дата на провеждане на заседанието и пореден номер на протокола;

б) присъстващи и отсъстващи членове, присъстващи лица без право на глас;

в) дневен ред;

г) всички проведени гласувания и взети решения с изключение на обявените от УС за конфиденциални, брой гласове „за“, „против“, „въздържал се”.

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.22. Членовете на Управителния съвет получават възнаграждения за участието си в заседанията му в размер, определен от Общото събрание.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ИЗБОР

 

Чл.23. /1/ Управителният съвет избира от своя състав председател и двама заместник председатели. Председател на Управителния съвет може да бъде само лице, което е композитор.

/2/ Председателят и заместник председателите на Управителния съвет са и председател, съответно заместник председатели на сдружението.

 

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.24./1/ Председателят на Управителния съвет:

1. ръководи заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание;

2. подписва протоколите с взетите решения;

3. извършва други дейности, възложени му от Общото събрание или от Управителния съвет.

/2/ В случаите, когато председателят на Управителния съвет е възпрепятстван да упражнява своите правомощия той възлага на един от заместник председателите да изпълнява неговите функции. При липса на изрично възлагане, Управителният съвет взема решение за това за всеки конкретен случай.

/3/ Председателят и заместник председателите на Управителния съвет управляват и представляват сдружението заедно и поотделно.

 

РАЗДЕЛ IV

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

 

СЪСТАВ

Чл.25 (нов – 05.11.2018 г.) /1/ Надзорният съвет се състои от 3 /трима/ членове на сдружението.

/2/ Не могат да бъдат членове на Надзорния съвет:

1. членове на Управителния съвет по време на същия мандат;

2. лица, за които са налице пречките, посочени в член 15, алинея 3 и/или не са налице условията, посочени в ал. 4 от настоящия Устав.

/3/ Надзорният съвет избира от състава си свой председател, който го представлява пред другите органи на сдружението.

/4/ Всеки член на Надзорния съвет ежегодно представя пред общото събрание индивидуална декларация с информация относно:

1. интересите, свързани със сдружението;

2. формите на материални и нематериални възнаграждения и придобивки, които е получил през предходната календарна година от сдружението, включително от пенсионни, социални, културни и други фондове;

3. сумите, които е получил през предходната календарна година от сдружението в качеството му на носител на права;

4. действителния или потенциалния конфликт на интереси между личните интереси на декларатора и тези на сдружението, или между всякакви други задължения към сдружението и задължения към други физически или юридически лица.

/5/ Всяко лице, което е предложено за член на Надзорния съвет, преди провеждане на избора, представя пред общото събрание декларация за липса на пречки, поради които то да не може да бъде избрано съгласно устава, както и за обстоятелства по ал. 4, т. 1 и 4.

 

 

ПРАВОМОЩИЯ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.26. (нов. – 05.11.2018 г.)/1/ Надзорният съвет не участва в управлението на сдружението и не го представлява.

/2/ Надзорният съвет:

1.наблюдава дейността и изпълнението на задълженията на лицата, които управляват сдружението,

2. наблюдава изпълнението на решенията на общото събрание, с които то:

а) приема, изменя и допълва устава;

б) избира и освобождава членовете на управителния съвет и на надзорния съвет;

в) одобрява размера на възнагражденията и другите придобивки, които членовете на управителния съвет и на надзорния съвет получават от сдружението ;

г) взема решение за прекратяване на сдружението;

д) приема, изменя и допълва правилата за разпределение на приходите от колективно управление на права;

3. докладва за дейността си пред общото събрание най-малко веднъж годишно.

4. упражнява правомощията съгласно чл. 10, ал. 1, т.16, букви "д", "е", "ж" и "з" в случай, че му бъдат възложени от общото събрание или съгласно устава.

/3/ Членовете на Надзорния съвет имат същите задължения, като членовете на Управителният съвет, посочени в чл. 15, ал. 6.

 

МАНДАТ

Чл.27. /1/(изм. – 05.11.2018 г.)  Надзорният съвет се избира за срок от три години. До избирането на нов, старият продължава да изпълнява функциите си.

/2/ (нов – 20.03.2016 г. , изм. – 05.11.2018 г.) Мандатът на член на Надзорния съвет се прекратява предсрочно и същият се заменя с избран от Общото събрание член на Надзорния съвет при следните случаи:

а/ (изм. – 05.11.2018 г.) при подаване на оставка до Председателя на Надзорния съвет. В случаите когато Председателят подава оставка, той следва да уведоми за това останалите членове на Надзорния съвет;

б/ поради обективна невъзможност на лицето да изпълнява своите задължения;

в/ когато действа в разрез със задълженията си по настоящия Устав;

г/ (изм. – 05.11.2018 г.) поради системно неучастие в заседанията на Надзорния съвет;

д/(изм. – 05.11.2018 г.)  когато престане да отговаря на условията по чл. 15, ал. 4 от Устава.

/3/ (нов – 20.03.2016 г. , изм. – 05.11.2018 г.) Системно неучастие по смисъла на ал. 2 е неучастието в повече от три последователни заседания на Надзорния съвет  проведени в рамките на шест месеца.

/4/ (нова – 05.11.2018 г.) В случай, че след избирането на член на Надзорния съвет станат известни факти, които недвусмислено потвърждават, че същият осъществява дейности, попадащи в хипотезата на чл. 15, ал. 3, т. 1, или възникне или стане известно наличието на конфликт на интереси между неговите интереси и тези на сдружението, този член на Надзорния съвет няма право на глас при вземането на решения, свързани с дейностите, по отношение на които е налице конфликт на интереси, вкл. и определянето на размера на възнагражденията, но може да участва в обсъждането им. Надзорният съвет може да вземе решение въпросният член да не участва в гласуването, дори и ако той не се откаже от правото си на глас.

 

СВИКВАНЕ

Чл.28./1/ (изм. – 20.03.2016 г., изм. – 05.11.2018 г.) Заседанията на Надзорния съвет се свикват и ръководят от нейния председател. Заседание може да бъде свикано и от другите двама члена, ако те заедно са отправили писмена молба за това до председателя. Ако в последния случай председателят на Надзорния съвет не свика заседание в двуседмичен срок, то се свиква от другите двама члена с предложен от тях дневен ред.

/2/ (нова – 20.03.2016 г., изм. – 05.11.2018 г.) Надзорният съвет се свиква на редовни заседания, провеждани минимум четири пъти в годината.

 

КВОРУМ

Чл.29. (изм. – 05.11.2018 г.) Надзорният съвет може да взема решения само в пълен състав.

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.30. (изм. – 05.11.2018 г.) Решенията на Надзорния съвет се вземат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите му членове.

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл.31. (изм. – 05.11.2018 г.) Членовете на Надзорния съвет получават възнаграждения за участието си в заседанията му в размер, определен от Общото събрание.

 

СЪВМЕСТНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УС И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Чл. 31а. (нов – 20.03.2016 г. , изм. – 05.11.2018 г.) Управителният съвет и Надзорният провеждат съвместни заседания четири пъти в годината, на които Надзорният съвет представя доклад за своята дейност през изминалия тримесечен период с предложения за отстраняване на открити неточности и/или несъответствия в дейността на сдружението. В случай че Надзорният съвет не констатира неточности и/или несъответствия, тримесечният му доклад се изпраща на Управителния съвет без да се провежда съвместно заседание на двата органа. Съвместните заседания могат да се проведат в рамките на заседание на Управителния съвет като отделна точка от дневния ред на същото. Протоколите от съвместните заседания на Надзорния съвет и Управителния съвет се подписват от представляващия Надзорния съвет от председателстващия Управителния съвет и от водещия протокола.

На съвместните заседания на Управителен съвет и Надзорния съвет, последният може да се представлява от своя председател или друг избран негов член.

Чл. 31б. (нов – 20.03.2016 г., изм. – 05.11.2018 г.) Представители на Надзорния съвет задължително биват поканени и взимат участие в заседания на Управителния съвет, на които се обсъждат предложения за изменение на вътрешни актове на сдружението, касаещи състава и структурата на Надзорния съвет.

 

 

РАЗДЕЛ V

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.32. (изм. – 20.03.2016 г.) Управителният съвет може да образува свои постоянни или временни органи като комисии, работни групи или други подобни. Техният състав, функции и вид се определят с решението за създаването им и се оповестяват на интернет сайта на сдружението преди започването на тяхната дейност. В състава на тези органи могат да участват както членове на Управителния съвет така и други членове на сдружението.

 

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Чл.33./1/Специализираните органи към Управителния съвет се свикват на заседание от своя председател.

/2/ Заседанията на тези органи са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете им.

/3/ Всеки такъв орган избира измежду членовете си председател и заместник председател.

/4/ Решенията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За взетите решения се води протокол.

 

 

РАЗДЕЛ VI

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УСЛОВИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ И МАНДАТ

Чл.34. /1/ Изпълнителният директор е служител на сдружението. Той се назначава и се освобождава от Управителния съвет. Назначаването става след избор със срочен трудов договор. Трудовото му възнаграждение се определя от Управителния съвет.

/2/ Не може да бъде изпълнителен директор лице, което:

1. е член на сдружението;

2. отговаря на някое от условията по член 15, алинея 3 от този Устав.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл.35. Изпълнителният директор:

1. организира и ръководи оперативно административната и финансова дейност на сдружението;

2. участва в заседанията на Управителния съвет, освен ако Управителният съвет не реши друго, като няма право на глас, и дава мнения, препоръки и становища;

3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

4. сключва трудови договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите в сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет, одобрената финансова план-сметка и разпоредбите на трудовото законодателство;

5. изпълнява други функции, възложени му от този Устав или от Управителния съвет;

6. представлява сдружението при условията на чл.37.

7. е длъжен да работи за доброто име и репутацията на сдружението, както и да не използва по никакъв начин заеманата позиция за постигане на лични цели и/или на цели, които противоречат или не съответстват на целите на сдружението;

8. е длъжен да се въздържа от всякакви действия, които увреждат или биха увредили доброто име, репутацията или биха причинили вреди на сдружението и/или неговите членове;

9. да спазва изисквания за конфиденциалност относно обстоятелства от организационната същност на дейността на сдружението, станали му известни при или по повод изпълнението на неговите правомощия.

10. (изм. с Решение на ОС от 30.03.2014) е длъжен веднъж на три месеца да докладва на Управителния съвет за всички аспекти от дейността си като изпълнителен директор и дейността на сдружението, като му предоставя подробни писмени доклади.

 

ГЛАВА ІV

 

ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.36. /1/Сдружението набира средства за издръжката си от:

1. членски внос от членовете си, размера на който се определя от Общото събрание;

2. отчисления от инкасираните чрез сдружението авторски възнаграждения, размерът на които се определя от Общото събрание;

3. лихви;

4. дарения и помощи.

5. постъпления от спомагателна дейност

/2/ С оглед постигане на целите по чл.3 от този Устав, сдружението може, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да сключва всякакви възмездни договори, предмет на които е негово движимо или недвижимо имущество, както и безвъзмездни договори, свързани с благотворителност. Безвъзмездните договори могат да имат за предмет само средства и имущество, свързани с административната издръжка на сдружението.

 

/3/ Постъпленията от спомагателна дейност могат да се използват само за покриване разходите на сдружението.

 

 

ГЛАВА V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.37. Сдружението се представлява от председателя, заместник председателите и изпълнителния директор, заедно и поотделно.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.38. /1/ Сдружението се прекратява:

1. с решение на Общото събрание;

2. с решение на Окръжния съд по седалището на сдружението;

3. в други предвидени от Закона за авторското право и сродните му права случаи

/2/ Решението на съда по алинея 1, точка 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39./1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на алинея 2, както и в случая на член 38 алинея 2 от Устава, той се определя от Окръжния съд по седалището на сдружението.

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.40. /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на сдружението. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

/2/ Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

 

Чл.41. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от Окръжния съд по неговото седалище.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящият Устав отменя устава на сдружението, приет на 11.06.1992г., изм. съответно на проведените през 1993г; 2001г; 2002г. и 2004г. общи събрания на сдружението;

§2. Разпоредбата на чл.15, ал.4, б.”а” не се прилага относно първото избиране на музикални издатели за членове на Управителния съвет, което ще се проведе на редовното годишно общо събрание през календарната 2008 г;.

§.3 С приемането на настоящия Устав, членовете на сдружението, които са само автори на литературни произведения, без последните да са свързани с музика, както и авторите на произведения на танцовото изкуство губят качеството си на членове на сдружението от 01.01.2008 г.;

§4. За всички използвания на произведения на танцовото изкуство и на литературни произведения, които не са свързани с музика, състояли се до 31.12.2007г., възнагражденията ще бъдат събирани от МУЗИКАУТОР и изплащани на съответните правоносители съобразно действащите Правила за разпределение на сдружението;

§5. Правилникът за дейността на сдружението следва да бъде изработен от Управителния съвет и да бъде приет от редовното Общо събрание, което следва да бъде проведено най-късно през месец март 2008 г.

§6. Паралелна дейност по смисъла на чл. 15, ал.5, б. “в” от Устава е подписването от страна на членовете на Управителния съвет на сдружението на договори, съдържащи преференциални условия за използване на произведенията им в непроменен вид с ползватели, с които МУЗИКАУТОР е сключил договор за отстъпване на права от репертоара на сдружението;

§7. С влизане в сила на настоящия Устав се отменят нормите от Правилата за инкасиране на разпределение на инкасираните от МУЗИКАУТОР авторски възнаграждения, които му противоречат.

§8. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на сдружението, проведено на 10.11.2007 г. и отменя действащият до този момент устав.

§9. Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 20.03.2010 г.

§10. Всички разпоредби на правилника за дейността на сдружението, които противоречат на промените в Устава, приети на Общото събрание, проведено на 26 март 2011 г. се отменят.

§11. Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 26.03.2011 г.

§12. (нов, с Решение на ОС от 31.03.2012) Всички разпоредби на правилника за дейността на сдружението, които противоречат на промените в Устава, приети на Общото събрание, проведено на 31.03.2012г. се отменят.

§13. (нов, с Решение на ОС от 31.03.2012) Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 31.03.2012 г.

§14. (нов, с Решение на ОС от 24.11.2012) Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 24.11.2012 г.

§15. (нов, с Решение на ОС от 30.03.2014) Всички разпоредби на правилника за дейността на сдружението, които противоречат на промените в Устава, приети на Общото събрание, проведено на 30.03.2014 г. се отменят.

§16. (нов, с Решение на ОС от 30.03.2014) Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 30.03.2014 г.

§17. (нов, с Решение на ОС от 20.03.2016) Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 20.03.2016 г.

§18. (нов, с Решение на ОС от 05.11.2018 г.) Правилата за разпределение на инкасираните възнаграждения на МУЗИКАУТОР представляват Правила за разпределение на приходите от колективно управление на права по смисъла на ЗАПСП.

§19. (нов, с Решение на ОС от 05.11.2018 г.) Договорите за членство, сключени от лицата, които са членове на сдружението до 05.11.2018 г. запазват своето действие, като в случаи на противоречие между договорите и устава по отношение на оттегляне или прекратяване на упълномощаването, изключителност на правата се прилага устава, като неговите разпоредби имат преимущество. Предходното изречение се прилага и за договорите, сключени след приемането на промените в устава на събранието, проведено на 05.11.2018 г. до актуализиране на договора за членство съобразно промените.

§20. (нов, с Решение на ОС от 05.11.2018 г.) Понятието „музикални и литературни произведения и текстове“, използвано в чл. 2 от Договорите за членство, сключени към 05.11.2018 г. , както и понятието „произведения“, там където е използвано самостоятелно в настоящия устав са идентични и под тях следва да се разбират : музикални произведения, литературни произведения, свързани с музика, аранжименти и преработки на музикални произведения, на литературни произведения, свързани с музика и на фолклорни творби, както и преводи на литературни произведения, свързани с музика.

§21. (нов, с Решение на ОС от 05.11.2018 г.) Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 05.11.2018 г.

§22. Настоящият Устав е изменен на Общото събрание на сдружението, проведено на 01.04.2019 г.

§23. Промените в чл. 6, ал. 7, 8 и 9; чл. 9, ал. 5 и чл. 13, ал. 1 и ал. 2, приети на Общото събрание, проведено на 01.04.2019 г. влизат в сила на 01.07.2019 г.

 

 

Вижте устава на Музикаутор в PDF

 

Прочети още