Cisac Biem

Musicautor

Кога съм ползвател

1. Възпроизвеждате произведение:

Това означава прякото или непрякото размножаване в един или повече екземпляри на произведението или на част от него, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му под дигитална форма в електронен носител.

В този смисъл, ползватели са всички физически или юридически лица, които записват и/или копират произведения в един или повече екземпляри върху видео или звуконосители.

Допълнителна информация и условия за сключване на договори търсете в секцията CD/DVD

В повечето случаи същите лица са ползватели и съгласно т.2

2. Разпространявате сред неограничен брой лица оригинал или екземпляри от произведение:

Става въпрос изключително за разпространение на материални екземпляри (не и за предаване в нематериална форма – публично изпълнение, излъчване по безжичен път и по интернет).

Обикновено едно произведение най-напред се възпроизвежда, а след това се разпространява.

Под разпространение по смисъла на ЗАПСП се има предвид: продажбата, замяната, дарението, даването под наем, както и съхранението в търговски количества, а също и предложението за продажба или даването под наем на екземпляри от произведението.

Ползватели по тази точка са лица или фирми, които разпространяват звуконосители или видеоносители, съдържащи музикални произведения, независимо дали това се извършва с търговска или нетърговска цел – като част от рекламна кампания, като приложение към печатни издания или комплимент към своите клиенти и т.н.

Много близка категория ползватели, свързани с лицата, които разпространяват екземпляри от произведенията, са лицата, които съгласно т. 11 осъществяват:

- Внос и износ на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т.1.

Допълнителна информация и условия за сключване на договори търсете в секцията CD/DVD.

 

Извършвате публично изпълнение на произведение

3. Извършвате публично изпълнение на произведение:

Публичното изпълнение е изпълнение на музикално или литературно произведение на достъпно за публиката място.

В този смисъл ползватели са всички търговски обекти, хотели, заведения за хранене и развлечения, магазини, ателиета за услуги, спортни съоръжения, изложби, транспортни възли и т.н. Публично изпълнение се осъществява на всяко едно публично място, което се озвучава, т.е. произведенията стигат до неограничен кръг лица.

Публично изпълнение се осъществява и при провеждане на концерти, фестивали и прояви с използване на музика, като ревюта, паради, рекламни акции, празници и други подобни.

Публично изпълнение се осъществява и при кинопрожекции, по отношение на музикалното съдържание във филмите. В този смисъл всички лица организиращи кинопрожекции, независимо дали е в обособени кина или на всяко друго място са ползватели.

Допълнителна информация и условия за сключване на договор търсете в съответните секции хотели и заведения; търговски обекти; концерти или кина.

4. Излъчвате произведение по безжичен път:

“Излъчване на произведение по безжичен път” е излъчването му по радио или телевизия по наземен път, както и изпращането му чрез сигнал до спътник и оттам обратно до Земята с оглед то да бъде прието било пряко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на организация, различна от излъчващата.

Тук ползвателите са собствениците на радиостанции и телевизии. Погрешно се смята, че това се отнася само за музикални програми. Музика се съдържа в почти всеки елемент от програмата, като филми, шапки на предавания и рубрики, рекламни спотове и т.н.

Допълнителна информация и условия за сключване на договор търсете в съответните секции телевизии или радиа.

5. (изм.,ДВ,бр.99 от 2005 г.) Предавате и препредавате произведение по кабел:

За предаване на произведения по кабел говорим, когато дадено произведение се разпространява по кабел, без преди това да е било излъчвано по безжичен път или по кабел. През тази хипотеза сме изправени когато произведенията са включени в кабелни радиа или телевизии.

За препредаване на произведения по кабел говорим, когато произведението се препредава в непроменен вид, едновременно с излъчването си или предаването си по кабел. Важно е да се има предвид, че разрешението за препредаване по кабел на произведения се дава само чрез организации за колективно управление на авторски права.

Важно е да се знае, че телевизионните и радиооператори получават от МУЗИКАУТОР или сходни дружества от чужбина само правата за излъчване, но не и за препредаване на музикални и литературни произведения. Поради всичко това местните кабелните оператори са длъжни да имат договор за разрешаване препредаването на музикалните произведения, включени във всички програми, които препредават по кабел.

Допълнителна информация и условия за сключване на договор търсете в секция кабелни оператори

6. Предлагате по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица до произведение или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях:

В тази формулировка става въпрос за интернет.

При всяко едно ползване на музика в мрежата се изисква разрешение от авторите и заплащане на съответните възнаграждения.

____________________________________________________________________________________

Предлагаме ви някои от основните начини за ползването на произведения под авторскоправна защита в интернет.

AUDIO / VIDEO ON DEMAND С ВКЛЮЧЕН DOWNLOAD (СВАЛЯНЕ) ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Това са случаи, когато е налице сваляне (DOWNLOAD) на музикални произведения от крайния потребител от Интернет сайтове, които предлагат услугата запазването на аудио файлове като офлайн съдържание. Тук се включват преди всичко сайтове за разпространение на музика под формата на компресирани аудио файлове във формат MP3, MP4, OGG, M4P, ACC и други, дори и когато не е налице защита срещу неоторизирано презаписване и разпространение на заплатения материал.

AUDIO / VIDEO ON DEMAND БЕЗ ВКЛЮЧЕН DOWNLOAD (СВАЛЯНЕ) ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Услугата позволява гледането на клипове и филми и слушане на музика безплатно или платено, като тук влизат и сайтове, които предлагат достъп до филми и музика, които се свалят върху компютъра на потребителя временно или се гледат в реално време, но без възможност да запазването на файловете като офлайн съдържение. Достъпът до музикално съдържание от крайния потребител следва да се осъществява на основата на избор на едно или повече произведения от предварително определен списък от такива и да служи за лично ползване (за по-нататъшната употреба на музикално съдържание, напр. в дискотеки, хотели и т.н.) се осъществява друг вид ползване и предвидена отделна тарифа.

РИНГТОНОВЕ И RINGBACK TONES

”Рингтон” представлява монофоничен, полифоничен, или MIDI синтезиран фрагмент от музикална композиция, както и фрагмент от истински звукозапис на музикална композиция (Realtone), който се използва като мелодия за звънене на мобилен телефон ringback tone- фрагмент от истински звукозапис на музикална композиция, който се чува при набиране на мобилен телефонен номер вместо сигнала “свободно”.

WEBRADIO

Предаването на аудио съдържание единствено по Интернет в реално време или под формата на запис. Доставчикът на услугата определя съдържанието на предаваната музика или видеоклипове за разлика от случаите при audio/video on demand.

ОЗВУЧАВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ

Някои Интернет сайтове предлагат музика, която не може да се преслуша интерактивно и има единствено подпомагаща функция към дейността на уебсайта е като фонова музика за озвучаване на Интернет сайтове и портали. Това е музикално съдържание, което не е целенасочено предвидено за самостоятелно ползване, а се употребява за информационни и презентационни цели, свързани със съдържанието на съответната Интернет страница.

 

 Проверка за валидност на стикери