Cisac Biem

Musicautor

 

Управителният съвет на Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР, на основание чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 18 юни 2017 г. (неделя) от 10.00 часа в  гр. София - Съюз на българските композитори, зала "Филип Кутев",  при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промяна на Правилата за разпределение на сдружението в контекста на финансиране на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“ и фонд „Социално подпомагане на членовете на сдружението“;
2. Обсъждане  и вземане на решения във връзка с фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“;
3. Обсъждане на Правилник за дейността на Контролно-финансовата комисия;
4. Разни.

 

Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от членовете му. В случай че не се яви необходимият брой членове, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита редовно, независимо от броя на явилите се членове.

 

Ясен Козев
Председател на УС