Cisac Biem

Musicautor

Приетите от народните предстaвители на 28 февруари 2014 г. изменения в Закона за авторското право и сродните му права влязоха в сила днес.  

С промените и допълненията на текстовете от чл. 40б в ЗАПСП се отстраняват съществуващите до момента условия за непрозрачни практики при регистрацията и пререгистрация на дружества за колективно управление на авторски и сродни права.

Към чл. 27 от Закона се добавя нова алинея, според коятото при музикални произведения с текст и музикалнодраматични произведения срокът за закрила на авторските права изтича седемдесет години след смъртта на по-късно починалия измежду автора на музиката и автора на текста, независимо дали тези лица са посочени като съавтори, при условие че текстът и музиката са били създадени с цел да бъдат използвани заедно.

С приетите промени на ЗАПСП се удължава срокът на закрила на правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи от 50 на 70 години. В случай, че на изпълнението е направен звукозапис, който е законно публикуван или съобщен на публиката в рамките на петдесетгодишния срок, времетраенето на правото продължава 70 години от това събитие, а ако са настъпили и двете – от това, което е настъпило по-рано.