Cisac Biem

Musicautor

 • Сумите за авторски възнаграждения от производство, разпространение и отдаване под наем на звуко- и видео- носители, получени по силата на договори за индивидуално лицензиране, се изплащат четири пъти годишно, как­то следва:
      След 20 май - сумите, постъпили за първо тримесечие на текущата година;
      След 20 август - сумите, постъпили за второ тримесечие на текущата година;
      След 20 ноември - сумите, постъпили за трето тримесечие на текущата година;
      След 20 февруари - сумите, постъпили за четвърто тримесечие на предходната година.
 • Сумите за авторски възнаграждения от производство, разпространение и отдаване под наем на звуко- и видео- носители, получени по силата на договори за бланкетно лицензиране се изплащат четири пъти годишно както следва:
      След 20 юни - сумите, постъпили за първо тримесечие на текущата година;
      След 20 септември - сумите, постъпили за второ тримесе­чие на текущата година;
      След 20 декември - сумите, постъпили за трето триме­сечие на текущата година;
      След 20 март - сумите, постъпили за четвърто тримесечие на предходната година.
 • Сумите за авторски възнаграждения за излъчване на произведения от БНР и БНТ, обществените и търговски ефир­ни и кабелни радио- и телевизионни организации, в това число и всички суми, отнесени в тези подкласове, съгласно настоящите правила, се изплащат един път годишно след 31 юли на следващата година.
 • Сумите за авторски възнаграждения, постъпили от прожекции на филми в киносалоните се изплащат един път годишно, след 31 юли на следващата година.
 • Сумите за авторски възнаграждения, постъпили от изпълнения на музикални произведения, включени в драматични и други сценични произведения, когато не са специално написани за тях се изплащат два пъти годишно, след 31 юли на текущата година и 31 януари на следващата година.
 • Сумите за авторски възнаграждения, постъпили инди­видуално за авторите се изплащат веднага.
 • Сумите за авторски възнаграждения, постъпили за използването на произведенията под формата на мелодии за мобилни телефони се изплащат два пъти годишно, както следва:
      След 20 април - сумите, постъпили за второто шестмесечие на предходната година;
      След 20 октомври – сумите, постъпили за първото шестмесечие на текущата година.
 • Сумите за авторски възнаграждения, постъпили за използването на произведения от Интернет радиа и телевизии през дадена календарна година се изплащат един път годишно след 20 октомври на следващата година.
 • Сумите за авторски възнаграждения, постъпили за предлагане на достъп до музикални произведения чрез Интернет или друга подобна мрежа, при който музикалните произведения могат да бъдат възприемани от крайния потребител слухово и/или зрително и едновременно с това или непосредствено след това да бъдат изтеглени и записвани върху неговия компютър, с възможност за по - нататъшното им възпроизвеждане върху звуко или видеоносители /за лично ползване/ се изплащат два пъти годишно:
      След 20 април - сумите, постъпили за второто шестмесечие на предходната година;
      След 20 октомври – сумите, постъпили за първото шестмесечие на текущата година.
 • Сумите за авторски възнаграждения, постъпили за предлагане на достъп до музикални произведения чрез Интернет или друга подобна мрежа, при който музикалните произведения могат да бъдат възприемани от крайния потребител слухово и/или зрително, без възможност да бъдат изтеглени и записвани върху неговия компютър се изплащат два пъти годишно както следва:
      След 20 април - сумите, постъпили за второто шестмесечие на предходната година;
      След 20 октомври – сумите, постъпили за първото шестмесечие на текущата година.
 • Сумите за авторски възнаграждения от публично изпълнение на музика по време на концерти и други публични прояви, както и от изпълнения на музикални произведения, включени в циркови представления и други, когато не са специално написани за тях се изплащат в едномесечен срок след получаването на дължимите възнаграждения и отчета за изпълнените произведения, в зависимост кое от двете събития настъпи по-късно.